Polityka prywatności- INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO Szanowni Państwo, Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z nią 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO). W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust.2 RODO- w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. Z uwagi na powyższe TT PLAST T. Fortuna T. Bugaj Spółka Jawna informuje Państwa, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: TT PLAST S.A. Targowisko 476, 32-015 Kłaj, NIP: 6831862210, REGON: 356395014 KRS:0000792314, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie Wydział XII Gospodarczy;
  1. Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Targowisko 476, 32-015 Kłaj lub e-mail; daneosobowe@ttplast.com
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, tj. dla realizacji umów współpracy handlowej i marketingowej;
  3. Informujemy, iż konsekwencją odmowy podania danych będzie brak możliwości realizacji umów współpracy.
  4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie bez profilowania;
  5. Administrator przetwarza Pani/pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez Panią/pana oraz dostępnych ze źródeł publicznych, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG)
  6. Dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z firmą TT PLAST oraz firmom outsourcingowym na cele niezbędne dla realizacji zawartych umów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;
  7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
  8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami;
  9. Okres przechowywania danych osobowych wynosi sześć lat.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/ Panu prawo do: - żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych - wniesienia skargi do organu nadzorczego; Prawa powyższe i ograniczenia w ich wykonywaniu określone są w przepisach art. 15-21 RODO. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem dane daneosobowe@ttplast.com lub kontakt pisemny: Targowisko 476, 32-015 Kłaj.   Z poważaniem TT PLAST