„Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących kształtowych giętkich rur instalacyjno-klimatyzacyjnych"

Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy TT PLAST T. Fortuna, T. Bugaj Spółka Jawna poprzez wprowadzenie na rynek zasadniczo udoskonalonego produktu– dwuścianowej trójwarstwowej rury polietylenowej korugowanej, co zostanie osiągnięte dzięki wdrożeniu nowych i innowacyjnych rozwiązań, będących wynikiem własnych badań B+R w zakresie wykorzystania opracowanej przez Wnioskodawcę technologii produkcji kształtowej giętkiej rury instalacyjno-klimatyzacyjnej, której specyficzna konstrukcji ścianki i zastosowanie optymalnie dobranego składu materiałów każdej z warstw decydują o fakcie znaczącego udoskonalenia, w porównaniu z obecnie oferowanymi rozwiązaniami konkurencyjnymi.
Efektem realizacji projektu, bezpośrednio wynikającym z wdrożenia nowej technologii, jest uzyskanie technicznej, prawnej i organizacyjnej zdolności firmy do uzyskania wskaźnika rezultatu, którym jest znacząco ulepszony a zarazem innowacyjny produkt, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale również w skali świata.

Projekt zakłada:

  • wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących kształtowej giętkiej rury instalacyjno-klimatyzacyjnej,
  • zapewnienie wysokich standardów jakościowych i środowiskowych produkcji innowacyjnego wyrobu,
  • wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej oraz ekoinnowacji, w tym zasad RECYCLE, REDUCE, REUSE,
  • publikację w czasopiśmie naukowym i udział w konferencji naukowej związanej z tematyką projektu.
Wartość projektu: 7 270 087,20 zł
Wydatki kwalifikowane: 5 910 700.00 zł
Wartość dofinansowania: 2 659 815.00 zł
Termin realizacji projektu: 11.07.2018 – 29.03.2019
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji granulatów PVC twardych”
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TT PLAST poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego w skali świata znacząco ulepszonego produktu – granulatu PVC twardego o wysokiej udarności w zakresie ujemnych temperatur.
Projekt zakłada:
- wdrożenie wyników własnych prac B+R w zakresie innowacyjnej w skali świata technologii procesu wytłaczania granulatów twardych PVC o wysokiej udarności w zakresie ujemnych temperatur
- wprowadzenie 3 rodzajów innowacji: procesowej, produktowej, marketingowej
- powstanie 3 nowych etatów
- wejście na nowe rynki w kraju i za granicą
- podjęcie działalności eksportowej w zakresie nowego produktu
- zapewnienie wysokich standardów jakościowych i środowiskowych produkcji innowacyjnych wyrobów.
Innowacyjny produkt - granulat PVC twardy o wysokiej udarności w zakresie ujemnych temperatur - umożliwi odbiorcom tego produktu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów budowlanych, bardziej przyjaznych dla środowiska – o wydłużonym cyklu życia, dzięki zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.
Odpowiedni dobór surowców, kontrolowanie procesu produkcyjnego, gospodarowanie odpadami w firmie pozwoli na zmniejszenie ilości produkowanych odpadów.
Wartość projektu: 2 760 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 912 100,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.09.2016 - 31.08.2017

"Wzrost konkurencyjności firmy TT PLAST T. FORTUNA. T. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych rur osłonowych dzielonych"
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
„Wzrost innowacyjności firmy TT PLAST T. FORTUNA. T. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA poprzez wdrożenie wyników prac B+R w zakresie termoplastycznych rur”
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

„Wprowadzenie innowacji w procesie produkcji oraz konfekcjonowania rur elektroinstalacyjnych przez przedsiębiorstwo TT Plast T.Fortuna T. Bugaj Sp. J.”

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Działanie  8.2. POIG
Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
w dniu 02.06.2014 roku zawarto
Umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Tytuł projektu:
”Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B pomiędzy TT PLAST a partnerami biznesowymi”.
Projekt jest realizowany w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
Projekt obejmuje implementację systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą, a jej partnerami.
Usprawnione zostaną procesy: zamówień i planowania produkcji; rozliczeń należności i zobowiązań; obsługi zaopatrzenia.
Rozwiązania informatyczne, wytworzone w ramach projektu, umożliwią Partnerowi bieżący dostęp do różnego typu danych dotyczących realizowanej na jego rzecz produkcji, jak również nabywanych przez Wnioskodawcę od Partnera surowców i materiałów do produkcji.
System składać się będzie ze zintegrowanych modułów, umożliwiających pobieranie (oraz przekazywanie) informacji dotyczących różnych aspektów procesu obsługi klienta, takich jak przekazywanie danych o rozliczeniach, statusu zamówienia, stanów magazynowych i produkcji.
System realizowany jest z użyciem architektury SOA oraz ma wspierać komunikację elektroniczną EDI oraz podpis cyfrowy.
Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-12-112/14-00
Termin realizacji projektu: 01.09.2014 – 31.10.2015
Wartość dofinansowania: 397 250,00 zł
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Projekt
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie TTPLAST.
Realizowany od 01/08/2013 do 31/07/2015
Wartość projektu 542 450,00 PLN, dofinansowanie 407 462,50 PLN
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013