„Badania B+R oraz wdrożenie ich wyników w zakresie innowacyjnych litych rur instalacyjnych oraz technologii ich wytwarzania".

Celem realizacji projektu jest opracowanie w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych trzech innowacyjnych produktów, technologii ich wytwarzania oraz wprowadzenie na rynek:

 1. polietylenowych rur litych, cechujących się obniżoną wartością naprężeń wewnętrznych,
 2. rur z fluoropolimeru PFA modyfikowanych recyklatami, charakteryzujących się polepszoną odpornością chemiczną, co umożliwia ich powszechne zastosowanie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, a także energetycznym
 3. warstwowych rur poliolefinowych PE/PP o polepszonych właściwościach fizykomechanicznych, do budowy przemysłowych instalacji przesyłowych, umożliwiających wzrost parametrów przesyłu medium roboczego.

Efekty projektu:

 • wdrożenie wyników prac B+R oraz wprowadzenie 4 innowacji procesowych związanych z technologią wytwarzania 3 innowacyjnych wyrobów (innowacji produktowych): polietylenowych rur litych, rur z fluoropolimeru PFA modyfikowanych recyklatami, warstwowych rur poliolefinowych,
 • powstanie 6 nowych etatów - bezpośrednio związanych z realizacją projektu,
 • zwiększenie udziału w rynku w kraju i za granicą,
 • zapewnienie wysokich standardów jakościowych i środowiskowych produkcji innowacyjnych wyrobów.

 

Wartość projektu: 60 832 511,11 zł

Wydatki kwalifikowane: 46 437 575,38 zł

Wartość dofinansowania: 22 321 796,53 zł

Termin realizacji projektu: 20 lutego 2019 – 30.06.2023

„Wprowadzenie na rynek innowacyjnych, warstwowych rur poliolefinowych i polichlorkowych o karbowanej ściance strukturalnej".
Celem projektu jest wzrost innowacyjności firmy poprzez wykorzystanie wynalazku objętego ochroną patentową oraz wprowadzenie na rynek znacząco udoskonalonych produktów – warstwowych rur poliolefinowych i polichlorkowych o karbowanej ściance strukturalnej. Zastosowanie nowatorskiej, warstwowej konstrukcji ścianki rury karbowanej, będącej przedmiotem patentu, pozwala na wytworzenie wyrobów cechujących się unikalnymi właściwościami, które można stosunkowo łatwo dostosowywać do zmieniających się oczekiwań klientów.
Efekty projektu:
 • wprowadzenie 3 innowacji procesowych związanych z technologią wytwarzania 3 innowacyjnych wyrobów: warstwowych rur korugowanych z PVC, warstwowych rur korugowanych z PP oraz warstwowych rur korugowanych z PE,
 • wprowadzenie 3 innowacyjnych znacząco udoskonalonych wyrobów: warstwowych rur korugowanych z PVC, warstwowych rur korugowanych z PP oraz warstwowych rur korugowanych z PE,
 • powstanie 3 nowych etatów - bezpośrednio związanych z realizacją projektu,
 • zwiększenie udziału w rynku w kraju i za granicą,
 • zapewnienie wysokich standardów jakościowych i środowiskowych produkcji innowacyjnych wyrobów.
Wartość projektu: 18 810 636,00 zł
Wydatki kwalifikowane: 15 293 200,00 zł
Wartość dofinansowania: 6 881 940,00 zł
Termin realizacji projektu: 5.11.2018 – 30.11.2021
„Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących kształtowych giętkich rur instalacyjno-klimatyzacyjnych"
Celem projektu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy TT PLAST T. Fortuna, T. Bugaj Spółka Jawna poprzez wprowadzenie na rynek zasadniczo udoskonalonego produktu– dwuścianowej trójwarstwowej rury polietylenowej korugowanej, co zostanie osiągnięte dzięki wdrożeniu nowych i innowacyjnych rozwiązań, będących wynikiem własnych badań B+R w zakresie wykorzystania opracowanej przez Wnioskodawcę technologii produkcji kształtowej giętkiej rury instalacyjno-klimatyzacyjnej, której specyficzna konstrukcji ścianki i zastosowanie optymalnie dobranego składu materiałów każdej z warstw decydują o fakcie znaczącego udoskonalenia, w porównaniu z obecnie oferowanymi rozwiązaniami konkurencyjnymi.
Efektem realizacji projektu, bezpośrednio wynikającym z wdrożenia nowej technologii, jest uzyskanie technicznej, prawnej i organizacyjnej zdolności firmy do uzyskania wskaźnika rezultatu, którym jest znacząco ulepszony a zarazem innowacyjny produkt, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale również w skali świata.
Projekt zakłada:
 • wdrożenie wyników własnych prac B+R dotyczących kształtowej giętkiej rury instalacyjno-klimatyzacyjnej,
 • zapewnienie wysokich standardów jakościowych i środowiskowych produkcji innowacyjnego wyrobu,
 • wprowadzenie innowacji produktowej, procesowej oraz ekoinnowacji, w tym zasad RECYCLE, REDUCE, REUSE,
 • publikację w czasopiśmie naukowym i udział w konferencji naukowej związanej z tematyką projektu.
Wartość projektu: 7 270 087,20 zł
Wydatki kwalifikowane: 5 910 700.00 zł
Wartość dofinansowania: 2 659 815.00 zł
Termin realizacji projektu: 11.07.2018 – 29.03.2019
„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji granulatów PVC twardych”
Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności firmy TT PLAST poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnego w skali świata znacząco ulepszonego produktu – granulatu PVC twardego o wysokiej udarności w zakresie ujemnych temperatur.
Projekt zakłada:
- wdrożenie wyników własnych prac B+R w zakresie innowacyjnej w skali świata technologii procesu wytłaczania granulatów twardych PVC o wysokiej udarności w zakresie ujemnych temperatur
- wprowadzenie 3 rodzajów innowacji: procesowej, produktowej, marketingowej
- powstanie 3 nowych etatów
- wejście na nowe rynki w kraju i za granicą
- podjęcie działalności eksportowej w zakresie nowego produktu
- zapewnienie wysokich standardów jakościowych i środowiskowych produkcji innowacyjnych wyrobów.
Innowacyjny produkt - granulat PVC twardy o wysokiej udarności w zakresie ujemnych temperatur - umożliwi odbiorcom tego produktu wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów budowlanych, bardziej przyjaznych dla środowiska – o wydłużonym cyklu życia, dzięki zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.
Odpowiedni dobór surowców, kontrolowanie procesu produkcyjnego, gospodarowanie odpadami w firmie pozwoli na zmniejszenie ilości produkowanych odpadów.
Wartość projektu: 2 760 100,00 zł
Wartość dofinansowania: 912 100,00 zł
Termin realizacji projektu: 01.09.2016 - 31.08.2017

"Wzrost konkurencyjności firmy TT PLAST T. FORTUNA. T. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA poprzez uruchomienie produkcji innowacyjnych rur osłonowych dzielonych"
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
„Wzrost innowacyjności firmy TT PLAST T. FORTUNA. T. BUGAJ SPÓŁKA JAWNA poprzez wdrożenie wyników prac B+R w zakresie termoplastycznych rur”
„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

„Wprowadzenie innowacji w procesie produkcji oraz konfekcjonowania rur elektroinstalacyjnych przez przedsiębiorstwo TT Plast T.Fortuna T. Bugaj Sp. J.”

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
Działanie  8.2. POIG
Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B
Dotacje na innowacje
Inwestujemy w waszą przyszłość
w dniu 02.06.2014 roku zawarto
Umowę o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Tytuł projektu:
”Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B pomiędzy TT PLAST a partnerami biznesowymi”.
Projekt jest realizowany w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
Projekt obejmuje implementację systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą, a jej partnerami.
Usprawnione zostaną procesy: zamówień i planowania produkcji; rozliczeń należności i zobowiązań; obsługi zaopatrzenia.
Rozwiązania informatyczne, wytworzone w ramach projektu, umożliwią Partnerowi bieżący dostęp do różnego typu danych dotyczących realizowanej na jego rzecz produkcji, jak również nabywanych przez Wnioskodawcę od Partnera surowców i materiałów do produkcji.
System składać się będzie ze zintegrowanych modułów, umożliwiających pobieranie (oraz przekazywanie) informacji dotyczących różnych aspektów procesu obsługi klienta, takich jak przekazywanie danych o rozliczeniach, statusu zamówienia, stanów magazynowych i produkcji.
System realizowany jest z użyciem architektury SOA oraz ma wspierać komunikację elektroniczną EDI oraz podpis cyfrowy.
Numer umowy: UDA-POIG.08.02.00-12-112/14-00
Termin realizacji projektu: 01.09.2014 – 31.10.2015
Wartość dofinansowania: 397 250,00 zł
Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Projekt
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie TTPLAST.
Realizowany od 01/08/2013 do 31/07/2015
Wartość projektu 542 450,00 PLN, dofinansowanie 407 462,50 PLN
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013